Projekty i programy realizowane w szkole

 

 B&Nczyli „B jak BEZPIECZNY i jak NIECHRONIONY

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze

 

Mazowieckiego Garnizonu Policji

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

Radom 2014

 

Troska o życie i zdrowie ludzkie wpisana jest w Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, który w swoich działaniach zakłada dalekosiężną „Wizję ZERO”, czyli zmniejszenie odsetka zabitych w wypadkach drogowych w naszym kraju do zera. A zatem działania ukierunkowane na niechronionych, niezmiennie winny skupiać się na podejmowaniu przedsięwzięć zapobiegawczych mających na celu edukację oraz wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego.

 

Doskonałą platformą, na której można wypracować zasady współdziałania pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za BRD jest rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, jak również wskazany powyżej Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opracowany i przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 20.06.2013 r. W swoich formach ukierunkowane są one zarówno na działania doraźne jak i długofalowe.

 

Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym wymaga stosownej wiedzy popartej doświadczeniem oraz szacunkiem dla drugiego człowieka. Poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach będzie następować wprost proporcjonalne do wzrostu liczby świadomych uczestników ruchu drogowego. Ten cel da się osiągnąć bez niebotycznych nakładów finansowych, trzeba jednak o tym odpowiednio często mówić oraz połączyć wysiłki władz samorządowych, szkolnictwa, społeczności lokalnych, instytucji zajmujących się poprawą bezpieczeństwa na drogach i Policji.

 

W to zadanie wpisuje się prezentowany program „ B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY” stanowiący zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, realizowany poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. 

 

 

 

Program „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy

 

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców. Ma za zadanie przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Za jego pośrednictwem  przekazywane są informacje nt. bezpiecznego poruszania się po drogach i zachęcanie do zdawania na kartę rowerową. Stawiamy na widoczność na drodze i zachęcamy wszystkich uczniów do używania elementów odblaskowych w postaci kamizelek, opasek, elementów ubrania czy też zwykłych naklejek.  Uczniowie klasy IV otrzymają książki do zajęć z wychowania komunikacyjnego. Materiały te zostały przygotowane przez ekspertów i dopuszczone do wykorzystania w szkołach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (DKOS-5002-27/07). Dodatkowo wszyscy uczniowie klasy IV otrzymają w czerwcu 2016 kamizelki oraz opaski odblaskowe.

 

Program dla szkół jest całkowicie bezpłatny. Twórcą, organizatorem oraz sponsorem programu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” jest firma McDonald’s Polska.
Od 2007 roku nieocenionego wsparcia merytorycznego programowi „Bezpieczna jazda” udzielają Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komenda Główna Policji.
Dostawcą wysokiej jakości materiałów odblaskowych dla uczniów programu „Bezpieczna jazda” jest firma 3M.

 

Koordynatorem programu w  szkole jest p. Agata Piwowarska

 

 

 

      „Czyste powietrze wokół nas”  to program profilaktyczny skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Program jest pierwszym etapem nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu papierosowego dla biernych palaczy. Jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program ma również za zadanie wykształcić u dzieci umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększyć wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, a także podnieść poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Koordynatorem programu jest wychowawca oddziału przedszkolnego p. Anna Rojek.

   

 "Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami" - program adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-VI.Stanowi on integralną część Kampanii "Kleszczowe Zapalenie Mózgu - Zapobiegaj! Zaszczep się!". W ramach programu najmłodsi zapoznają się z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych, zdobędą wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznają sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi, jak również zapoznają się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami. Program koordynuje p. Justyna Kulesza.

 

 

      W bieżącym roku szkolnym kontynuowany będzie program „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany do uczniów klas I-III. Celem programu jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, poprzez uświadomienie im, że palenie tytoniu i oddziaływanie dymu tytoniowego jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą. Program koordynuje p. Justyna Kulesza

 

       Wzorem roku poprzedniego realizowany będzie program edukacji antynikotynowej przeznaczony dla uczniów klas IV-VI „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Jego celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów – uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia, ponieważ w tym właśnie okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży sięgających po pierwszego papierosa.  Koordynatorem jest p. Iwona Zdiarstek.

      

      „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym co rocznie prowadzonym w naszej szkole w kasie I. Celem programu jest uczenie dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. W roku szkolnym 2013/2014 klasa I realizując powyższy program będzie uczyć się odpowiednich reakcji na zaistniałe zagrożenia jak również wyrabiać nawyki dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nauka poprzez zabawę sprawi uczniom dużo radości, a jednocześnie w atrakcyjny sposób pozwoli zapamiętać „Puchatkowe Rady”. Program koordynuje wychowawca klasy I Justyna Kulesza.

 

 

 

      Tak jak w poprzednich latach także w tym roku szkolnym, ku ogromnej radości uczniów, prowadzony jest w naszej szkole program „Szklanka Mleka”. Programu ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz edukację w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.

  

      W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Owoce w szkole”.  Program skierowany jest do uczniów klas I-III. Ma on na celu ukształtowanie wśród uczniów trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę i styl życia. Dzieci otrzymają  kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożyją w szkole. Będą to: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.